Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Kunnskap og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og forretningspartnere er sentralt i formålet. 

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Netel er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Det er gjort et betydelig arbeid for gjennomgang av retningslinjer og kontrakter de siste årene for å sikre anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Det medfører at selskapet er godt rustet til å etterleve Åpenhetsloven.

Vi starter dokumentasjonen av vår etterlevelse som følger: 

I vår virksomhet har Irene Dahlen stilling innkjøpssjef et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Irene Dahlen vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på aapenhetsloven@netel.no. Vi vil svare på spørsmål innen lovens rammer fra 1. juli 2022.

I Netel har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knytte til disse vil vi vurdere om det er behov for å stille ytterligere avtalemessige krav i våre avtaler med leverandører.

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig, som vår etiske retningslinjer, for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse