Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV – 2021-06-18-99

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Åpenhetsloven bygger på OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinje for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Selv om loven kun gjelder større virksomheter forventer norske myndigheter at andre virksomheter kjenner til og etterlever OECD og UNGP sine retningslinjer, inkludert aktsomhetsvurderingene som følger disse.

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede og føre tilsyn med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1 Juli 2022, og Netel AS er omfattet av loven og pålegges følgende plikter:

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger ( §4 )
  • Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ( §5 )
  • Informasjonsplikt besvare forespørsel fra allmennheten ( §6 og §7 )

– Redegjørelse for 2022 er klar. Dokumentet i sin helhet finnes her